Op deze pagina leest u onze algemene voorwaarden.

Verantwoordelijkheid – U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste URL van uw Social Media pagina. Wij kunnen een gestarte order niet terugdraaien dus wees er zeker van dat de opgegeven URL juist is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zetfouten – Mochten er onjuistheden zich onverhoopt voordoen op de website dan zijn wij hier niet voor aansprakelijk.

Ingestelde maximum – Bij sommige producten kan een maximum aantal likes of volgers worden ingesteld. Helaas kunnen wij hier geen garantie op verlenen wat betekend dat het kan voorkomen dat er alsnog meer wordt geleverd dan is gewenst. Het maximum betreft geen minimum.

Garantie – Bij ons krijgt u een garantie op het bestelde aantal likes of volgers. Wij garanderen u dat u de bestelde aantallen ook daadwerkelijk krijgt. Wij geven geen garantie op de kwaliteit van de geleverde likes omdat wij afhankelijk zijn van derden. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij onze best doen om de kwaliteit optimaal te houden. Om gebruik te maken van de garantie dient u binnen 14 dagen na het afronden van de order een garantieclaim in te dienen. Dit kan via ons algemene e-mail adres of via het contactformulier. In sommige gevallen en met name landgerichte likes kunnen enkele maanden in beslag nemen voordat deze volledig geleverd is. De order is niet tussentijds te cancelen. Mochten wij het bestelde aantal likes niet binnen 6 maanden kunnen leveren dan heeft u recht op geld terug.

Overmacht – Indien Leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet, of slechts een gedeelte, aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen of het restant, opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Indien de overmacht toestand 14 dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie reikt en dit rechtvaardigt.

In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben. Over het gedeelte van de levering dat wel correct is afgeleverd, blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen; stagnatie of andere problemen bij de productie door Leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het door eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken nam enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten – Indien u een klacht heeft kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze z.s.m. in behandeling wordt genomen. Door op de volgende link te klikken komt u bij onze contactinformatie terecht: contact

Herroepingsrecht – Onze diensten vallen niet te herroepen doordat deze direct ingaat na de bestelling.

Verkoop aan particulieren
Wij verkopen geen social media engagement aan bedrijven of zakelijke gebruikers. Wij verkopen uitsluitend aan particulieren. Iedere aankoop wordt door ons handmatig beoordeeld. Mocht het toch blijken dat u zich voor heeft gedaan als particulier dan annuleren wij zonder opgaaf van reden uw bestelling.